ภาควิชานฤมิตศิลป์

ภาควิชานฤมิตศิลป์ ได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เพื่อผลิตบัณฑิตตามวิชาเอกทั้ง 4 ที่มีการเรียนการสอนในภาควิชา ได้แก่  หัตถศิลป์ (Creative Crafts) นิทรรศการศิลป์ (Creative Exhibition) มัณฑนศิลป์ (Creative Decoration) และ เรขศิลป์ (Creative Graphics) โดยมุ่งหมายให้บัณฑิตเหล่านี้เป็นนักออกแบบมืออาชีพที่มีความรอบรู้และทักษะ ในวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมกับเป็นนักวิชาการคือเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนมีลักษณะที่ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดพัฒนาการส่วนบุคคลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อฝึกฝนให้พร้อมสำหรับการทำหน้าที่ผู้บุกเบิกทางการออกแบบที่สามารถนำ เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านการตลาด สังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเป็นปัญหาที่มีซับซ้อนกว่าเดิมได้

ต่อมาในปีการศึกษา 2540 ภาควิชาได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในแขนงวิชาเรขศิลป์ เพื่อผลิตนักวิชาการและนักสร้างสรรค์ ที่ต้องการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาชีพในแนวลึกซึ่งไม่อาจทำได้ในหลักสูตรขั้นปริญญาตรี การเรียนการสอนจึงเน้นหนักในการศึกษาทฤษฎี การค้นคว้า วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ ทักษะและวิทยาการทางการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ชี้นำทิศทางการออกแบบ การไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือวิชาการทางการออกแบบที่มีหน้าที่การ งานหรือธุรกิจส่วนตัว ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่วิทยาการทางการออกแบบให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา ภาควิชาได้เปิดทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการโดยรับนิสิตเข้าศึกษาในหลัก สูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในแขนงวิชาเรขศิลป์ และแขนงวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้เพิ่ม เติมโดยไม่ต้องลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ วิชาเอกและแขนงวิชาในปัจจุบัน ภาควิชาเปิดสอนวิชาเอกและแขนงวิชาต่างๆ ดังนี้

1. หัตถศิลป์ ทำการสอนด้านการออกแบบสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีทั้งความสวยงามในเชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอยไปควบคู่กัน เช่น ภาชนะต่างๆ กระเบื้องประดับฝาผนัง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ กระถางต้นไม้ เป็นต้น เปิดสอนเฉพาะในระดับปริญญาตรี

2. นิทรรศการศิลป์ ทำการสอนด้านการออกแบบสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นนิทรรศการ ทั้งที่เป็นนิทรรศการชั่วคราว เช่น พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการแสดงสินค้า ธีมปาร์ค การออกแบบร้านค้า เป็นต้นเปิดสอนเฉพาะในระดับปริญญาตรี

3. มัณฑนศิลป์ ทำการสอนด้านการออกแบบสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นแฟชั่น เครื่องแต่งกาย รวมถึงศึกษาเรื่องการออกแบบลายผ้าที่ใช้สำหรับเครื่องแต่งกาย อีกทั้งยังศึกษาการออกแบบสิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ส่วนในระดับปริญญาโท เปิดสอนเฉพาะภาคนอกเวลาราชการ โดยเรียกเป็นแขนงวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

4. เรขศิลป์ ทำการสอนด้านการออกแบบสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเลคโทรนิคอื่นๆ เช่นการออกแบบแผ่นพับ หนังสือ นิตยสาร บรรจุภัณฑ์ เรขศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อม เวปดีไซน์ รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์โฆษณา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

Department of Creative Arts admitted its first group of students in 1985, just 2 years after the founding of Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. The department offers a bachelor degree in 4 different majors: Creative Graphics, Creative Crafts (Ceramics), Creative Decoration (Fashion and Textiles), and Creative Exhibition. Graduates are aimed to thrive in both professional practice and academics where learning is more self-driven. The courses are aimed to prepare the graduates to be the pioneers in new design thinking that might solve complex problems occurred in current market, social, environment, or even the problem has not yet to come.

In 1997, Master of Fine and Applied Arts in graphic design was introduced by the department to support professionals, academics, and creators who look for a research degree which go deeper than the bachelor level. Therefore, this course focuses on theories, researches, data analysis, and technology that related to individual student’s career path, business, or even research publication.

Since 2003, department also provides special master programs that all classes are held in the evening which might be more practical for professionals who want to do the research degree without quitting their jobs. This special M.F.A. has 2 specializations – “graphic design” and “fashion and textiles”.

Details in each major are shown below:

1. Creative Craft: Seeking the balance between artistic and functionality in ceramic products such as ceramic ware, mural tiles, houseware, lamp, or plant pot (BFA)

2. Creative Exhibition: A combination of communication and spatial design that can be founded in museum, trade fair, themed park, retail shop, or event. (BFA)

3. Creative Decoration: Focusing on fashion and textiles that ranged from menswear/ womenswear to fabric pattern to accessories such as shoes and bags. (BFA, MFA, DFA)

4. Creative Graphic: All kinds of communication design such as print, leaflet, book, magazine, environmental graphic design, website design, or advertising BFA, MFA, DFA