สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย และสาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก

ภาควิชานาฏยศิลป์ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ.2531 ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย และสาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทยในปี พ.ศ.2535 และในปี พ.ศ. 2542 ตามลำดับ

หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปีที่มุ่งศึกษาทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฎีทางนาฏยศิลป์ ได้แก่ นาฏยศิลป์แบบคลาสสิก (แยกตามสาขา) นาฏยประดิษฐ์ นาฏยวิจัย นาฏยศิลป์ร่วมสมัย นาฏยศิลป์ตะวันออก นาฏยศิลป์ตะวันตก การออกแบบสร้างงานทางนาฏยศิลป์ ดนตรีนาฏยศิลป์ และวรรณกรรมนาฏยศิลป์ไทย เป็นต้น เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางนาฏยศิลป์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านการฝึกฝนร่างกายที่เหมาะสม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีหลักเกณฑ์ เรียนรู้ที่จะนำเอาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับ นาฏยศิลป์และศิลปการแสดงประเภทต่างๆ มาบูรณาการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตรับนิสิตที่มีทักษะทางด้านนาฏยศิลป์ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพนักเต้นรำ นักแสดง ผู้ออกแบบท่าเต้นและการแสดง นักออกแบบและ ผู้ผลิตการแสดง ครูสอนเต้นรำ อาจารย์ นักวิชาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเต้นรำและการแสดงต่างๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย มุ่งศึกษากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ผ่านการสัมมนา และการทำวิจัยนาฏยศิลป์ขั้นสูง ทั้งในรูปแบบของนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์ร่วมสมัย และศิลปะการแสดงที่เป็นแบบดั้งเดิมและการผสมผสาน ในการอนุรักษ์และพัฒนาวงการนาฏยศิลป์ เพื่อที่จะเป็นศิลปิน นักวิชาการ ธุรกิจการแสดง การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทางนาฏยศิลป์เพื่อบริการสังคม หลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชานาฏยศิลป์ นิสิตจะมีโอกาสได้ ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับนาฏยศิลป์และศิลปะการแสดง อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิต ศิลปินศิลปาธร อาจารย์และศิลปินมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

Thai Dance and Western Dance

The Department of Dance was established in 1988 and offers an undergraduate program leading to a Bachelor of Fine and Applied Arts degree in Dance. Students enrolled in this program can select either to major in Thai Dance or in Western Dance. The Department also offers two graduate programs: a Master of Arts Program in Thai Dance and Doctor of Philosophy Program in Thai Theatre and Dance.

The four-year Bachelor’s Degree Program in Dance focuses on both practice and theory in Classical Dance (Thai Classical Dance for Thai Dance majors and Classical Ballet for Western Dance majors), Choreography, Dance Research, Contemporary Dance, Oriental Dance, Western Dance, Dance Production and design, Music Dance and Thai Dance Literature. The overall goal is to develop each student’s dance skills in a variety dance form techniques and physical practices, as well as to develop their creative and critical thinking skills to learn how to applied related knowledge about dance and performing arts as a fundamental approach to building their professional dance careers.

The Bachelor of Fine and Applied Arts program in Dance welcomes students who are interested in a career in the dance industry as a performer, choreographer, designer and producer, dance instructor or dance educator.

The M.A. and Ph.D. programs focus on further advancing students’ creative, history and critical thinking skills through seminars and research in traditional Thai dance, Contemporary Dance, and hybrid Performing Arts, to develop each student’s ability to lead in dance education, dance business and creative innovation for communities services.

The unique characteristic of our program is the opportunity to sharpen and develop each student’s skills with Honorable guest professors, Thai National Artists, Chulalongkorn University Artists, Office of the Royal Society committee members, Silpathorn Artist, and Thai and International professional dance teachers.