ภาคดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มุ่งผลิตบัณฑิตด้านดุริยางคศิลป์ตะวันตกที่มีความรู้ในแนวกว้าง ด้านทฤษฎีและด้านประวัติและวรรณคดีดนตรี และมีความสามารถในแนวลึกด้านการแสดงดนตรี หรือการประพันธ์เพลง กระบวนการเรียนการสอน มีกำหนดให้อาจารย์ประจำเตรียมการสอน ทำการสอนเต็มตามเวลาที่กำหนดและสอนตามตารางที่กำหนด เนื้อหาที่สอนต้องครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และกำหนดให้อาจารย์ประจำทุกคน จัดทำประมวลรายวิชาแจกให้นิสิตในชั่วโมงแรกของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน นอกจากนี้ยังให้มีการประเมินผลการสอนทุกภาคการศึกษาในทุกรายวิชา โดยฝ่ายวิชาการของคณะเป็นผู้ดำเนินการและส่งผลการประเมินที่หัวหน้าสาขาวิชา สำหรับรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษจะมอบหมายให้อาจารย์ประจำเป็นผู้ประสานงาน เพื่อควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย มีจุดมุ่งหมายตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะบุกเบิกแสวงหา ทะนุบำรุง ถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างคุณธรรมให้บัณฑิตของสาขาวิชาฯ ปรัชญา ผลิตศิลปินบัณฑิต ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสวงหาในวิชาดุริยางคศิลป์ไทย เพื่อสืบทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านดนตรีของชาติ                                           

นโยบายของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

1. พัฒนาบุคลากรทางดุริยางคศิลป์ไทย ให้มีความรู้ความสามารถอนุรักษ์พัฒนาและดำเนินการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน

2. อนุรักษ์วิชาการทางดุริยางคศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยค้นคว้าและผลิตตำรา ทางดุริยางคศิลป์ไทยให้ได้มาตรฐาน

4. เป็นแหล่งบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทยแก่บุคคลทั่วไป

 

Music

Western music task, To produce the western music’s graduated student who has a wild knowledge in a various field including theory, history and music’s literature. The professor have to define the teaching’s process which cover all nessesary content. Moreover, The professor should define the curriculum to the student in the first class of each semester