ภาควิชาทัศนศิลป์

ภาควิชาทัศนศิลป์เป็นหนึ่งในสองภาควิชาแรกที่ถือกำเนิดตั้งแต่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2526 ตลอดเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯได้ผลิต “ศิลปินบัณฑิต” ผู้มีคุณธรรม มีความรู้รอบและรู้คิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะทางทัศนศิลป์ที่หลากหลาย มีความลุ่มลึกในศาสตร์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาของตน ทั้งยังสามารถพัฒนา องค์ความรู้หลากหลายทางทัศนศิลป์เข้าด้วยกันในลักษณะของการบูรณาการควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยที่ไม่หยุดนิ่ง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าโลกศิลปะในปัจจุบันจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่อาจปฏิเสธคุณค่าของงานศิลปะบริสุทธิ์ที่เปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแรงของการสร้างสรรค์ และไม่อาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใด ๆ ภาควิชาฯเป็นหนึ่งในที่ๆบ่มเพาะต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมจะแตกใบแห่งการสร้างสรรค์ให้เติบโตต่อไป โดยในระหว่าง 2 ปีแรก นิสิตจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานทางศิลปะรวมไปถึงได้ศึกษาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อทำความเข้าใจบริบทของการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และช่วงเวลา ในปีที่ 3 นิสิตเลือกสาขาที่ตนเองสนใจ ได้แก่จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ หรือภาพถ่าย เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองในฐานะ “ศิลปินบัณฑิต” ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จนสามารถแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย และท้ายที่สุดสามารถประกอบอาชีพทางศิลปะได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่เป็นศิลปิน ช่างภาพ นักวาดภาพประกอบสิ่งพิมพ์/หนังสือหรือวารสารอิเล็คทรอนิกส์ ผู้จัดการห้องแสดงงานศิลปะ ครูสอนศิลปะ เป็นต้น

นอกจากระดับปริญญาตรีแล้ว ภาควิชาฯยังมีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Fine and Applied Arts) สำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาทางด้านทฤษฎี อย่างลึกซึ้งหรือทางด้านปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ปัจจุบัน มี 2 แขนง ได้แก่
1. แขนงประวัติศิลปะ (Visual Arts : Art History) โดยก่อนส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตจะได้ศึกษาประวัติศิลปะตะวันออกและตะวันตกควบคู่กันไปรวมถึงศิลปะร่วมสมัย
2. แขนงจิตรกรรม (Visual Arts : Painting) นิสิตจะได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในเทคนิคขั้นสูงควบคู่ไปกับการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องราวที่ตนเองสนใจ

Fine Arts

Over the past 35 years – since the inauguration of the Faculty of Fine and Applied Arts in 1983 – the Department of Visual Arts has been forming “academic artists” with knowledge and morality. During 4 years of our undergraduate program, students learn to think creatively while acquire artistic skills in various fields of visual arts. Moreover, they are strongly encouraged to integrate their knowledge – in art in general as well as in their personal technique – in the context of historiality and contemporality.

Nevertheless, even if contemporary art scenes never stop moving, one cannot deny the importance of pure art as it is the core of all creativity. Moreover, their authenticity is irreplaceable. Our department is one of the places where students learn artistic foundations especially in the first and the second years. Then, they shall choose their speciality in painting, sculpture, printmaking or photography in their third year, and have to submit their final project in the end of their fourth year. After graduation, job possibilities are wide open, for example, artist, art director, photographer, studio manager, art teacher…

Our Department also offers a graduate program in Master of Fine of Applied Arts in 2 branches as follows :
– Visual Arts : Art History
– Visual Arts : Painting
for those who wish to specialize in Thai, Oriental or Western history of art, or to perfect their skills and creative process in painting.