โครงการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ Museum Renovation design for Royal Thai Airforce Museum RTAFM

byThatchathon Sub-anun/Pop
ธัชทร ทรัพย์อนันต์/ ป๊อบ

รายละเอียดผลงาน : โครงการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการนำเสนอข้อมูลของนิทรรศการเดิมขาดการเล่าเรื่องอย่างมีระบบ และมีการจัดแสดงเนื้อหาที่กระจัดกระจาย โครงการนี้จึงเป็นการออกแบบ และปรับปรุง พื้นที่ เนื้อหา และการดำเนินเรื่องในนิทรรศการ ให้มีการเล่าเรื่องเป็นลำดับขั้นตอน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินเรื่องแบบ voyage and return.

 

ข้อมูลติดต่อ

Email: twistpppp@gmail.com

Tel. 0912026565