Otherworldly Mimesis

bySuthina Pruksaphan

Collection นี้ได้ใช้แนวความคิดสุนทรียศาสตร์รูปแบบใหม่ (New aesthetic) ที่ว่า ”การประทุของโลกดิจิทัลเข้ามาสู่ความเป็นจริงทางกายภาพ” มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การนำเอาองค์ประกอบของความเป็น ดิจิทัลมาทำให้มีลักษณะที่จับต้องได้

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายรูปแบบสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายโดยใช้แนวคิดสุนทรียศาสตร์รูปแบบใหม่

Contact
Tel: 091-719-3013
Email: suthina.ince@gmail.com