Form of Newness

bySapatphorn Nitivujtrakul

Collection นี้ได้นำแรงบันดาลใจจากสิ่งก่อสร้างและองค์ประกอบต่างๆภายในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและโครงร่างเงาของอาคารเป็นต้น โดยได้นำองค์ประกอบเหล่านี้มาตัดทอนเป็นรูปทรงเลขาคณิตและรวมประกอบให้เกิดเป็นโครงสร้างใหม่น่าสนใจและการใช้คู่สีสดใสที่ตัดกัน ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันจะเกิดเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองในรูปแบบที่สดใหม่ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็น “ความเป็นวิถีเมืองที่สวนกระแสกับความธรรมดา”

โครงการออกแบบเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปสำหรับสตรีเออเบิร์นนิสต้า ภายใต้แนวคิดการสลายโครงสร้างร่วมสมัย (Contemporary Deconstruction)

Contact
Tel: 092-752-1001
Email: sapatphorn.n@gmail.com