I Saw a Dream Like this Before

byThitirat Siripatvanich

ผ้าไหมไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่สวยงามแต่รูปแบบของเครื่องแต่งกายจากผ้าไหมไทยไม่สามารถเป็นสิ่งที่สนใจของกลุ่มเจนวาย (Generation Y) ได้เท่าที่ควร จึงได้นำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบแม็กซิมัม (Maximum Art) ของ ธัญญ่า ซูลทส์ มาใช้ในการออกแบบจนเกิดเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงมีบุคลิดสนุกสนาน ร่าเริงและมั่นใจในตัวเอง

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปผ้าไหมไทยสำหรับกลุ่มแม็กซิมัมเฟมมินีน (Maximum Feminine) จากการศึกษาแนวคิดศิลปะของธัญญ่า ซูลทล์ (Tanya Schultz)

Contact
Tel: 090-991-4848
Email: s.thitirat.fah@gmail.com