Blossoming Taste

byรมย์สิรี ศรีเฟื่องฟุ้ง/ดรีม
Romsiree Srifuengfung/Dream

การออกแบบเพื่อสื่อสารความร่าเริงสดใส โดยการศึกษาสัณฐานวิทยาของดอกไม้ คือการนำเอาลักษณะเฉพาะในแต่ละส่วนประกอบของดอกไม้ ซึ่งสื่อสารความร่าเริงสดใสในแบบที่แตกต่างกันทั้ง 3 แบบ คือความร่าเริงสดใสในแบบที่แตกต่างกันทั้ง 3 แบบ คือความร่าเริงสดใสแบบสนุกสนาน ความร่าเริงสดใสโดยธรรมชาติ และความร่าเริงสดใสที่มีลักษณะเป็นเด็ก มาวิเคราะห์จำแนกลักษณะ และแปรเปลี่ยนเป็นองค์ประกอบทางการออกแบบ จัดองค์ประกอบผ่านหลักการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสัณฐานวิทยาของดอกไม้ในแต่ละหมวดหมู่ของความร่าเริงสดใส