EDUO

byเปมิกา ลิ่วเฉลิมวงศ์ /เบล
Pemika Lewchalermwong/Bell

EDUO เป็นโครงการทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแหล่งการเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร ใครเป็นมิตรกับเรื่องการศึกษา ด้วยการสร้างเรื่องราวใหม่ผ่านสื่อที่เป็นเหมือนเพื่อนที่พากันเรียนรู้ คอยสนับสนุนคัดเลือกแต่สิ่งดีดีให้กันและกัน สำหรับโครงการนี้ได้ทำการทดลองกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยปรับเปลี่ยนเรื่องราวและภาพลักษณ์ผ่าน Theme สวนสนุก ที่ตั้งแบ่งการเรียนรู้เป็น 3 เมืองตามเนื้อหาจริง ได้แก ดาราศาสตร์และอวกาศ (Outer Space) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Into the woods)  และโลกใต้น้ำ (Under thesea) 

bellpemk@gmail.com

094 545 9485

facebook.com/bellpmk