EMIT

byคุณานนต์ ขุนหอม/นีน
Kunanon Khunhom/Neen

จากปัญหาที่เกิดขึ้น กับผู้ที่สนใจ ในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม ในเรื่องของความรู้ วิธีการ อุปกรณ์ และสถานที่ ทำให้ไม่สามารถทำกระบวนการสร้างภาพที่สมบูรณ์ได้ เพื่อที่จะได้ภาพที่ตัวเราเองเป็นผู้ที่ได้ทำมันขึ้นมาเองกับมือจริงๆ ซึ่งได้สร้างแบรนด์ EMIT เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม สามารถเข้าถึง กระบวนการที่สมบูรณ์ด้วยตัวเอง

 

kunanon.khm@gmail.com

facebook.com/neen.kun