Pop-pup

byปราญชลี จันทร์ทอง

ชื่องาน “Pop-pup”เซรามิกตกแต่งผนังของสถานที่พักผ่อนของสุนัขที่มีการใช้งาน และมีลักษณะนูนออกมาให้เกิดมิติ มีลูกเล่นในชิ้นงานด้วยการจัดองค์ประกอบของคอลลาจให้มีบรรยากาศแบบอังกฤษ