บุคลากร (Staffs)

ฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

นางวรรณา เจตนเสน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
วิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา
สิริสุดา ผลใหม่
ปริญญา ขาวผ่อง
สิทธานต์ จันทร์แจ่มใส
ณยศ สาตจีนพงษ์
ทัชชกร แก้ววรรณ
อนิรุทธิ์ อินตาวิน
สมจิตร พงษ์ทอง
คุณากร ดวงแก้ว
จิตตมาส โพธิ์ศรี
ศิริวรรณ สุวรรณ
เบญจมาศ พิลาหา
หนูพันธ์ มาหินกอง
Back to main menu