เอกสารงานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

คำร้อง

 • gr 01 คำร้องทั่วไป ( word , pdf )
 • gr 02 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ( word , pdf )
 • gr 03 คำร้องขอปรับรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ( word , pdf )

วิทยานิพนธ์

 • แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ( word , pdf )
 • แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ( word , pdf )
 • แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ไม่สังกัดการศึกษา) ( word , pdf )
 • แบบคำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 ( word , pdf )
 • แบบคำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ( word , pdf )
 • แบบประเมินผลก่อนสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ( word , pdf )
 • แบบประเมินก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ( word , pdf )

บทความวิจัย

 • แบบตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ( word , pdf )

ทุนการศึกษา

 • แบบตรวจสอบเพื่อเสนอขอรับทุนความเป็นไทย บัณฑิตวิทยาลัย ( word , pdf )
 • ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนคณะ) ( word , pdf )
 • หนังสือรับรองทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย) ( word , pdf )

ตราจอดรถยนต์

 • แบบฟอร์มขอตราติดรถยนต์ จร 03 ระดับบัณฑิตศึกษา link

หนังสือรับรองประกอบการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / ประกอบการขอทุน

 • หนังสือรับรอง ระดับปริญญามหาบัณฑิต ( word , pdf )
 • หนังสือรับรอง ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ( word , pdf )

ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

กรณี ขอรับการรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย link

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 • บัณฑิตวิทยาลัย link
 • สำนักงานการทะเบียน link