สาขาหัตถศิลป์

วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก) Creative Crafts (Ceramic) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนวความคิดในการผลิตบัณฑิต ประยุกต์ สร้างสรรค์ ด้วยปัญญาและจรรยาบรรณ มุ่งมั่นสู่สากล เน้นการผลิตบัณฑิตให้รู้ลึกในศาสตร์ของวิชาเอก และรู้รอบในศาสตร์ของงานออกแบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานได้หลายด้านโดยมี ความเชื่อมโยงกันอย่างอย่างรอบรู้และมีประสิทธิภาพสูงสุดการเรียนการสอน ทฤษฎีการออกแบบและปฏิบัติงานเซรามิกทั้งในรูปแบบสตูดิโอและการสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่การขึ้นรูป การตกแต่ง การเคลือบ การคุมเตาเผา กระบวนการคิดและวิเคราะห์ด้านการออกแบบ การทำวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบและแนวความคิดในการออกแบบผลงานศิลปะนิพนธ์ ในด้านทักษะ การใช้ชีวิต(Soft Skills) มีการจัดแสดงนิทรรศการและโครงการร่วมมือกับศิลปินนานาชาติ ตลอดจนการบริการทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสและฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน วิชาเอกหัตถศิลป์(เซรามิกส์) มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมาจากอาจารย์และนิสิตตลอดจนศิษย์เก่า ทั้งการแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนของวิชาเอกและการบริการทางวิชาการ การรับนิสิต รับนิสิตโครงการรับตรง ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จัดโครงการ Relationship ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระดับนานาชาติโดยศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียง และ/หรือ เป็นอาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับวิชาเอกหัตถศิลป์ นิสิตได้ร่วมทำงานและแสดงผลงานร่วมกับศิลปินต่างชาติ มีศิลปินพำนัก (Artist in Residence) มาสอนนิสิตเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ ฝึกภาษาและทักษะที่ไม่สามารถหาได้ในการเรียนการสอนปกติ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจารย์ผู้สอนได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการเซรามิกส์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศผลงานและเป้าหมายในการทำงาน นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการยอมรับในการทำงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกและกระเบื้อง เป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นศิลปิน เจ้าของบริษัทและสตูดิโอเซรามิก

Ceramic Design