สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเข้าใจที่มีต่อการศึกษาแฟชั่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนิสิตในยุคศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศน์การเรียนการสอนของสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะนวัตกรรมการออกแบบทางแฟชั่นและสิ่งทอให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน การเรียนการสอนหลักประกอบด้วยเนื้อหาที่ผนวกมุมมองความคิดกระบวนการสร้างสรรค์ทางแฟชั่น เข้ากับวิสัยทัศน์ทางการตลาดสากลทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการ นักออกแบบแฟชั่น แฟชั่นสไตล์ลิสต์ นักบริหารจัดการตราสินค้า หรือการศึกษาต่อยอดในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ตามกระแสนิยม การวิจัยแฟชั่นและสิ่งทอเชิงลึกจากกรณีศึกษาที่ปรากฏในตลาดสินค้าแฟชั่นทั้งระดับชาติและนานาชาติ ส่วนหนึ่งของผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ในวิทยานิพนธ์ จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสายงานแฟชั่นของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง นิสิตที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสทำงานร่วมกับตราสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ และสามารถประกอบธุรกิจแฟชั่น โดยสามารถวิเคราะห์และปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทีมอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมแฟชั่น และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในสถาบันระดับสากลทำให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกับกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน

FASHION AND TEXTILE DESIGN, DEPARTMENT OF CREATIVE ARTS
FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY

The understanding in fashion education is very important for students to significantly survive in the 21st century. The main vision of the fashion and textile design at Department of Creative Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University is to promote fashion education and innovation that specifically fits each individual student’s potential. The program consists of courses in which students combine their unique creative perspectives and international commerce visions to become tomorrow’s fashion entrepreneur, fashion designer, fashion stylist, brand manager, and others related fields in fashion. Students develop a critical understanding of fashion and textile by in-depth research which mainly based on current case-studies in the international and local fashion markets. Senior-year collections are seen and judges by industry professionals. Graduates find jobs with the industry’s leading labels; many establish their own labels with in-depth understanding in the fashion business. Lecturers at the faculty have proficient knowledge and in-depth experiences in different perspectives of fashion. Also, there are international exchanges for lecturers and that would help extend and refresh visions of the curriculum that match the ongoing situation of the world.