คณะศิลปกรรมได้กำหนดความหมายของคำว่า เรขศิลป์ เป็นที่แรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับความแพร่หลายและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความหมายกับคำว่า Graphic Design อันสามารถแปลความหมายถึง การจัดวางควบคุม (Compose) องค์ประกอบทางงานออกแบบ ว่าด้วยเรื่องของงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ (Element) ที่แตกต่างกัน เช่น รูปถ่าย, รูปภาพประกอบ, ตัวอักษร และ องค์ประกอบอื่นๆตามหลักการออกแบบเรขศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งสาขาวิชาเรขศิลป์ ในปี พ.ศ. … 

จุดประสงค์หลักคือการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเรขศิลป์ ทีครอบคลุมในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักออกแบบกราฟฟิก นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบโฆษณา  ผู้ออกแบบตราสินค้า ผู้กำกับศิลป์ เป็นต้น โดยใช้รากฐานความสามารถในการทางจัดการองค์ประกอบทางศิลปะได้อย่างแม่นยำ คือ สามารถสื่อสารความหมายที่ต้องการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นักออกแบบได้ตั้งไว้ได้ ได้อย่างน่าสนใจและมีเอกลักษณ์บนสื่อที่หลากหลาย

หลักสูตรที่สาขาเปิดสอน มีทั้งหมดใน 3 ระดับการศึกษา อันได้แก่

Design Composer Level

ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาบัญฑิต (Bachelor of Fine Arts: BFA) ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี มุ่งเน้นการสร้างนักออกแบบเรขศิลป์ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีจุดประสงค์เพื่อช่วยนิสิตค้นหาแนวทางการออกแบบที่ตนถนัด บ่มเพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนจนสามารถประกอบอาชีพที่ตนใฝ่ฝันและประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ

Design Director Level

ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัญฑิต ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี (Master of Fine Arts: MFA ) มุ่งเน้นนักออกแบบที่มีความรู้ในระดับผู้ควบคุมงาน มีความรู้ในเชิงลึก สามารถแก้ปัญหางานออกแบบเรขศิลป์ ที่ซับซ้อนทางโครงสร้างปัญหาการออกแบบที่มีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามสภาพธุรกิจและสังคม มุ่งเน้นการสอนแบบ Issue Based Study คือการเรียนรู้ผ่านประเด็นต่างๆ ไม่กำหนดกรอบการเรียนรายวิชาแบบตายตัว สามารถกำหนดเนื้อหาที่นิสิตสนใจได้ด้วยตัวเอง

Design Academic Level

ระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 6 ปี

(Doctor of Fine Arts: DFA) มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เรขศิลป์ระดับสูงผ่านกระบวนการงานวิจัยเป็นหลัก  เป็นการค้นหาคำตอบในการออกแบบเรขศิลป์เชิงนวัตกรรมทางความคิด (Design Innovation) ที่สามารถนำไปเป็นหนทางในแก้ไขปัญหาเข้าร่วมกับศาสตร์อื่นๆได้ แก้ไขปัญหาระดับประเทศหรือ ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดหวังว่าจะนำไปเป็นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ สามารถนำไปเผยแพร่เป็นความรู้ต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบให้เจริญงอกงาม

 

Faculty of Fine and Applied Art first coined the term “rae ka silp” to connote “graphic design” to the Thai public. It has since been used nationwide to reconcile the many facets of graphic design in Thailand. “Rae ka silp” envelopes two dimensional and three dimensional compositions that consist of various elements from photography, illustration, typography and other medias. 

Established in 1989, the faculty’s main objective is to produce well rounded, competent graduates to enrich graphic design industry. The faculty aims to instill solid foundations in “compositions and controls” and ability to communicate via innovative, unique designs. The career possibilities include graphic designer, illustrator, typographer, advertising executive, creative director, filmmaker, animation director to branding designers among many others.

We offer three levels of academic degrees:

Design Composer Level

Undergraduate degree (Bachelor of Fine Art: BFA) is a four-year program that aims to produce skillful graphic designers. Our curriculum is designed to aid students in finding their own individual design paths and aptitudes while readying future graduates to excel professionally.

Design Director Level

Graduate degree (Master of Fine Art: MFA) is a two-year program that aims to produce senior graphic designers at supervising levels. Our curriculum is designed to produce graduates with in-depth design knowledge, problem solving skills as well as business and social adaptability. Core methods focus on “issue-based study” and self-interest interdisciplinary structures.

Design Academic Level

Doctorate degree (Doctor of Fine Art: DFA) can last up to six years maximum. Our curriculum is designed to cultivate academia in graphic design through empirical research process. The degree aims to provide local and global solutions through “design innovation” which also combines other fields of expertise in hope to establish new theorized findings and practical innovations to further propel design studies.