ภาคดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มุ่งผลิตบัณฑิตด้านดุริยางคศิลป์ตะวันตกที่มีความรู้ในแนวกว้าง ด้านทฤษฎีและด้านประวัติและวรรณคดีดนตรี และมีความสามารถในแนวลึกด้านการแสดงดนตรี หรือการประพันธ์เพลง กระบวนการเรียนการสอน มีกำหนดให้อาจารย์ประจำเตรียมการสอน ทำการสอนเต็มตามเวลาที่กำหนดและสอนตามตารางที่กำหนด เนื้อหาที่สอนต้องครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และกำหนดให้อาจารย์ประจำทุกคน จัดทำประมวลรายวิชาแจกให้นิสิตในชั่วโมงแรกของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน นอกจากนี้ยังให้มีการประเมินผลการสอนทุกภาคการศึกษาในทุกรายวิชา โดยฝ่ายวิชาการของคณะเป็นผู้ดำเนินการและส่งผลการประเมินที่หัวหน้าสาขาวิชา สำหรับรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษจะมอบหมายให้อาจารย์ประจำเป็นผู้ประสานงาน เพื่อควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย มีจุดมุ่งหมายตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะบุกเบิกแสวงหา ทะนุบำรุง ถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างคุณธรรมให้บัณฑิตของสาขาวิชาฯ ปรัชญา ผลิตศิลปินบัณฑิต ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสวงหาในวิชาดุริยางคศิลป์ไทย เพื่อสืบทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านดนตรีของชาติ นโยบาย 1. พัฒนาบุคลากรทางดุริยางคศิลป์ไทย ให้มีความรู้ความสามารถอนุรักษ์พัฒนาและดำเนินการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน 2. อนุรักษ์วิชาการทางดุริยางคศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยค้นคว้าและผลิตตำรา ทางดุริยางคศิลป์ไทยให้ได้มาตรฐาน 4. เป็นแหล่งบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทยแก่บุคคลทั่วไป

 

Music

concept of our western music is to produced a graduated student who has a various knowledge including theory, history and music’s literature, and having a deeply abilities in music’s performance or. The process of teaching defined