สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สร้างบัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศทางดุริยางคศิลป์ระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะศิลปกรรมศาสตร์คือ การผลิตศิลปินบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญด้านทักษะสูง เป็นผู้บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลก

 

Western Music

The field of Western Music, Department of Music, cultivates graduates from the Bachelor, Master, and Doctoral programs with professional excellence at the national and international level, in line with the mission of the Faculty of Fine and Applied Arts, which is to produce graduates with outstanding artistic and analytical skills, able to advance new knowledge, promote innovation, while applying academic principles into practice, in order to create positive social impacts, both nationally and internationally.