คลิกหลักสูตรที่สนใจเพื่อดูกำหนดการสมัคร โดยทางหลักสูตรจะมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยแห่งจุฬาลงกรณ์สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เมื่อใกล้กำหนดเปิดรับสมัคร

Back to main menu