GET In touch
with
FAA Chula!

แผนกประชาสัมพันธ์คณะ
โทรศัพท์: +662 218 4492
อีเมล: info@FAACHULA.com

คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

Department
call center

Back to main menu