ความรุนแรงต่อเพศหญิงในชุมชน (violence against women)

byวริศรา แสงคำ

สภาพสังคมในชุมชนที่ตัวข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้น มักจะมีหลาย ๆ ปัญหาเช่น การพนัน สิ่งเสพติดต่าง ๆ และหนึ่ง ในนั้นคือ การทะเลาะเบาะแว้งและการใช้ความรุนแรงของคนในละแวกบ้าน หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงและพบเห็นเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งและในหลาย ๆ ครั้งจะเป็นเหตุการณ์ที่เพศชายข่มเหงเพศหญิงด้วยคำพูดและพละกำลัง ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและความไม่เท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ จึงอยากที่จะนำเรื่องราวนี้มาสร้างสรรค์ต่อยอดในรูปแบบของภาพถ่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น