“ความเคลื่อนไหวของอารมณ์แห่งรัก” (The Movement of Love)

byณัฐชยา สุดประเสริฐ

ความรักนั้นคือรูปแบบหนึ่งของอารมณ์ โดยถือเป็นอารมณ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีความรักด้วยกันทั้งสิ้น ความรักในที่นี้หมายถึง รักแบบหนุ่มสาว รักครอบครัว รักเพื่อนฝูง ซึ่งทั้งหมดล้วนเรียกว่าความรัก ผู้วิจัยต้องการหยิบยกเรื่องอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักมาถ่ายทอด สำหรับผู้วิจัยความรักแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรู้สึกได้ผ่านความวูบไหวของอารมณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความผูกพันและศึกษาภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน จึงนำตัวอักษรภาษาจีนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรักในแง่ต่างๆ มาสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะให้เป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์หิน (Lithography) และการวาดเส้น (Drawing)