ตึกของทราย (Sand’s Building)

byอภิญญา ลีลากิตติกุล

ผู้วิจัยเองเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเพียงลำพัง ซึ่งมุมมองที่ผู้วิจัยได้พบเห็นจากห้องของผู้วิจัยในชีวิตประจำวัน คือเมืองใหญ่และตึกจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นวิถีชีวิตของผู้วิจัยเองต้องอาศัยการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟฟ้าสาธารณะซึ่งทำให้ผู้วิจัยเห็นมุมมองของตึกอื่น ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้วิจัยให้จดจ่อและเฝ้าตั้งคำถาม ผู้วิจัยจึงนำมาขบคิด ด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมที่มีความเรียบง่าย ดูนิ่ง สงบ รูปทรงไม่ปรุงแต่งมากนัก ผู้วิจัยจึงได้หยิบยกประเด็นความตั้งมั่น สงบ แข็งแรง มั่นคงของตึก ที่แม้จะผ่านกาลเวลา ตึกนั้นก็ยังคงตั้งอยู่ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงอยากสร้างงานจิตรกรรมที่เน้นการแสดงออกของตึก ลักษณะของพื้นผิว โครงสร้างที่มีความน่าสนใจ ผ่านมุมมองและจินตนาการของผู้วิจัย ตึกนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ สามารถนำไปจินตนาการต่อยอดความคิดในงานจิตรกรรม เพื่อถ่ายทอดความงามด้วยสี รูปร่าง รูปทรง ความแข็งแรงมั่นคงแม้จะผ่านกาลเวลา