“leaf for life” (ใบไม้สำหรับชีวิต)

byธีธัช เตชสราญสิริกุล

จากนิสัยที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ จึงมีความสำคัญกับข้าพเจ้าทางด้านความคิด ความรู้สึก ความหลงใหลในธรรมชาติ และนำมาสู่การหยิบใบไม้มาเป็นตัวแทนของความรู้สึกในขณะนั้น รวมทั้งได้ปล่อยความเครียดความกังวลที่มีไปกับความงามของธรรมชาติ ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจประกอบกับแสงเงาที่สวยงาม  สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานภาพพิมพ์ เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง